Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Buraya Cmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

7. Sınıf MEB Konu Anlatımları
---

Eksene Göre Simetri
Eksene göre simetriyi ve eksenler arasýndaki farklýlýklarý öðrenin.

 


Üçgen Çeþitleri
Farklý türdeki üçgenleri nasýl tanýyacaðýnýzý ve isimlendireceðinizi öðrenin.

 


Geometrik Cisimler
Silindir, koni, prizma ve piramit gibi üç boyutlu cisimleri nasýl çizeceðinizi ve nasýl isimlendireceðinizi öðrenin.

 


Simetri Düzlemi
Bilinen katý cisimler üzerinde simetri düzlemlerinin nasýl belirleneceðini öðrenin.

 


Koordinat Sistemi
Ýki boyutlu yüzeyde, koordinatlarý kullanarak noktalarýn nasýl yerleþtirileceðini öðrenin.

 


Kartezyen Koordinatlar
Kartezyen düzlemde, iþaretlenmiþ noktalarýn nasýl okunacaðýný ve yorumlanacaðýný öðrenin.

 


Kartezyen Koordinat Sisteminde Noktalarýn Gösterilmesi
Kartezyen düzlemde, koordinatlar kullanýlarak noktalarýn nasýl iþaretleneceðini öðrenin.

 


Açý Çeþitleri
Farklý türlerdeki açýlarýn nasýl belirleneceðini, dar açý, geniþ açý, yansýma kavramlarýný öðrenin.

 


Doðrunun Orta Noktasýný Bulma
Açýlarýn ve doðrularýn orta noktalarýnýn tespitinde pergel ve cetvel kullanýmýný öðrenin.

 


Pisagor Teoremi
Pisagor Teoremini öðrenin.

 


Cebirsel Ýfadeler
Cebirsel ifadeler olarak tanýmlanan denklem gruplarýnýn nasýl sadeleþtirileceðini öðrenin.

 


Cebirsel Fonksiyonlar
Pay ve paydanýn cebirsel ifadeler içerdiði kesirlerin nasýl kullanýlacaðýný öðrenin.

 


Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin yok etme metodu ile nasýl çözümleneceðini öðrenin.

 


Oranlardan Faydalanarak Açýlarý Bulmak
Dik üçgenin kenar uzunluklarý verildiðinde trigonometrik oranlarýný bulmak.

 


Parantezler
Terimlerin nasýl paranteze alýnacaðýný öðrenmek.

 


Pisagor Teoremi  2
Dik üçgen problemleri çözmede Pisagor Teoreminin nasýl kullanýlabileceðini öðrenmek.

 


Pisagor Teoremi  1
Pisagor Teoremini kullanarak problem çözmeyi öðrenmek.

 


10, 100... ile Çarpmak veya Bölmek
Sayýlarýn 10’un kuvvetleri ile nasýl çarpýlacaðýný ve bölüneceðini öðrenmek.

 


Harfli Ýfadelerde Çarpma Ýþlemi
Harfli ifadelerde çarpma iþleminin nasýl yapýlacaðýný öðrenmek.

 


Ondalýk Sayýlarý Sýraya Koymak
Ondalýk kesirlerin büyükten küçüðe doðru nasýl sýralandýðýný öðrenmek.

 


Döndürerek Deðiþtirme
Geometrik þekillerin nasýl döndürüleceðini öðrenmek.

 


Ondalýk Kesirlerde Toplama ve Çýkarma Ýþlemi
Ondalýk kesirlerde toplama ve çýkarma iþlemlerinin nasýl yapýldýðýný öðrenmek.

 


Çokgenler ve Simetri
Çokgenlerin isimlerini ve çeþitli þekillerde simetri doðrusunun nasýl çizileceðini öðrenmek.

 


Terimler
Cebirde terimin ne olduðunu ve benzer terimlerin nasýl toplanacaðýný öðrenmek.

 


Trigonometrik Oranlar
Trigonometrik oranlarýn, dik üçgenin belirli kenar uzunluklarýnýn oranlarý olduðunu öðrenmek.

 


Pisagor Teoreminin Kullanýlmasý
Pisagor Teoremini kullanarak problem çözmeyi öðrenmek.

 


Döndürmeyi Anlamak
Bir cismi belli bir nokta etrafýnda döndürmeyi anlamak.

 


Deðiþkenler
Bilinmeyen sayýlar yerine, deðiþken adý verilen harflerin nasýl kullanýlacaðýný öðrenmek.

 


Dar ve geniþ açýlar
Dar ve geniþ açýlarý oluþturmayý ve ölçmeyi öðrenmek.

 


Ters açý
Ters açýlarý oluþturmayý ve ölçmeyi öðrenmek.Bu dökümanlar

tarafýndan hazýrlanmýþtýr.

 

 

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik