Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Buraya Cmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

2010 Polis Meslek Yüksek Okuluna Başvuru Puanı Düştü !
---

 
Başvuru sınırı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak şartı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (280.000) puan almış olmak olarak değiştirildi.
 
Polislik Başvuru Koşulları şu şekilde belirlendi:
Başvuru Koşulları POLıS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GıRış YÖNETMELığıNE GÖRE 2010 YILI ıÇıN POLıS MESLEK YÜKSEKOKULLARI BAşVURULARINDA ADAYLARDA ARANAN şARTLAR

a)  T.C. vatandaşı olmak,

b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak veya 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (280.000) puan almış olmak,

d)Emniyet Teşkilatı Personeli şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,
 
e)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2010) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak,(Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1987 - 01 Ekim 1992 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1985 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)

f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

g)Sağlık durumu yönünden, Sağlık şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,(detaylı bilgi aşağıdadır.)

ğ)Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev,birleşme evi, randevü evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın,yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fiilerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
 1. Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak,
 2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
 3. Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,

ı) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k)Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

şartları aranır.

 
DıKKAT:Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat-yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

BAşVURU şEKLı VE BAşVURU ESNASINDA ADAYLARDAN ıSTENıLECEK BELGELER

ıNTERNET ÜZERıNDEN ÖN BAşVURU

Polis Meslek Yüksek Okullkarına Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tr/ adresinden YGS sınav sonucu açıklandıktan sonra, 10 -18 Mayıs 2010 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir.

POLıS MESLEK YÜKSEK OKULU SINAVI BAşVURUSUNU şAHSEN ONAYLATMA VE EVRAK TESLıMı

ınternetten ön başvuru yapan ve 2010 YGS'den yeterli müracaat puanını alan adayların 10-18 Mayıs 2010 tarihleri arasında (16 Mayıs Pazar günü hariç) aşağıda bulunan Başvuru Merkezlerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. ınternet üzerinden ön başvuruda bulunan ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan veya 10-18 Mayıs 2010 tarihleri arasından başvuru merkezlerine şahsen başvuruda ve evrak teslimi için gelmeyen adayların ön başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.( ınternet üzerinden ön başvuru kesin müracaat sayılmaz. Ön başvuruları sınav merkezlerince onaylanmayan adayların önbaşvurularının hukuki geçerliliği yoktur.)

BAşVURU ESNASINDA ADAYLARDAN ıSTENECEK BELGELER
 1. Başvuru dosyası,(Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu'nun ibrazı halinde Başvuru Merkezlerince verilecektir.)
 2. Başvuru dilekçesi,(Başvuru dosyasının içerisinde mevcuttur.)
 3. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu 
 4. Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar,(Nüfus Cüzdanı, Nüfus Müdürlüklerince yenilenmiş T.C. Kimlik Numaralı olacaktır. Adayların kendilerinin yazmış oldukları T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları kabul edilmeyecektir.)
 5. Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesi'indeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.(Yüksek Okul mezunu veya Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli süreti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde PMYO'ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen husulara uygun son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotograf, (Fotografların arkasına T.C. Kimlik No , Ad ve Soyad yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)
 7. Adli Sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararını,
 8. Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir,
 9. Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında "Askerlik Terhis Belgesi",
 10. Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Akerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamacağından, bu durumdaki adayların başvuruları ancak 2012 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Tecil Belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir. Tecil Belgesi getirmeyen ve başvuru esanasında Yüksekokul veya Fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi PMYO'dan ilişikleri kesilecektir. Sınavlarda başarılı olan Askerlik Hizmetini yapmamış 1987-1988 doğumlu erkek adaylardan PMYO'ya kayıt esnasında bağlı bulunduğu Askerlik şubesinden "Polis Meslek Yüksekokulu'na kayıt olamsında Askerlik Yönünden sakınca yoktur."ibareli belge veya tecil belgesi,
 11. Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
Ayrıca, Emniyet Teşkilatı şehit veya Vazife Malülü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan alınan "şehitlik veya Vazife Malüllük Belgesi" istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

DıKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ılişkin Yönetmelik" gereği 2010-2011 yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfüs Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi ve ıkametgah belgesi istenmeyecektir. Bu belgeler kesin kayıt sırasında istenecektir.

DıKKAT : Ön başvurusunu yapıpda evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiçbir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

BAşVURULARI KABUL EDıLEN VE EDıLMEYEN LıSE TÜRLERı AşAğIDA BELıRTıLMEKTEDıR.


ADAY BAşVURU DOSYASI VE DıLEKÇESı : Müracaat öncesi aşağıda belirtilen Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye ışletme Müdürlüğüne ait Banka Hesap Numarasına aday adına yatırılacak olan başvuru ücretine ait Banka Dekontunun ibraz edilmesi halinde aşağıdaki Başvuru Merkezlerinin herhangi birinden 03Mayıs 2010 tarihlinden itibaren temin edilebilir.

BAşVURU MERKEZLERı : Adaylar ikamet ilinin bağlı bulunduğu Başvuru Merkezinden başka herhangi bir Başvuru Merkezine başvuruda bulunamazlar.

BAşVURU ÜCRETı VE BANKA HESAP NUMARASI : 30 TL , Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye ışletmesi Müdürlüğü' nün Türkiye Halk Bankası Ankara / Gölbaşı şubesi (TR530001200938500080000015) nolu hesabına yatırılacaktır. (Havele Ücreti Alınmayacaktır.)

MÜLAKAT SINAV TARıHLERı : 24 Mayıs - 04 Haziran 2010 ( Cumartesi ve Pazar günü hariç )

PMYO YAZILI SINAV ÜCRETı : 40TL (Kırk Türk Lirası) bu ücreti yanlızca PMYO yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar yatıracaklardır. Yazılı sınav ücreti için Banka Hesap numaraları ÖSYM Başkanlığı http://www.osym.gov.tr/sitesinden öğrenilebilir.

PMYO YAZILI SINAV TARıHı VE MERKEZLERı : Sınav ÖSYM Başkanlığınca, 03 Temmuz 2010 Cumartesi günü Adana, Ankara, Antayla, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, ıstanbul, ızmir, Kayseri, Konya, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 20 merkezde yapılacaktır. Sınav saat 09:30 başlayacak ve 2 saat sürecektir.

PMYO YAZILI SINAVININ ıÇERığı : Yazılı sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 120 soruluk bir test uygulanacaktır. Test, beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Testeki konular ve ağırlıkları;

Genel Yetenek : Türkçe (%30) , Matematik (%30),

Genel Kültür : Atatürk ılkeleri ve ınkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10) şeklinde olacaktır.

YAZILI SINAV DEğERLENDıRME VE ıTıRAZ: Cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Başarı puanı tespit edilirken ; ham puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden başarı puanı hesaplanacaktır. Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yıl, ay, gün bazında yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ÖSYM Başkanlığına yapacaklardır. ÖSYM Başkanlığı süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara 20 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ıRTıBAT ADRESı : Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları şube Müdürlüğü Gölbaşı /ANKARA

WEB ADRESLERı : http://www.egm.gov.tr/ ve http://www.pa.edu.tr/

E-POSTA ADRESı : Bu e-posta adresi spam botlar tarafndan korunmaktadr, Grntlemek iin javascript ak olmal.

TEL :(0312) 412 54 00 / pbx
 

2010 YILINDA ıKAMET ıLLERıNE GÖRE POLıS MESLEK YÜKSEK OKULU    ÖğRENCı ADAYLIğINA BAşVURU, DEğERLENDıRME MERKEZLERıNı GÖSTERıR LıSTEDıR.
S.NO BAşVURU    VE       DEğERLENDıRME  SINAV MERKEZLERı ıKAMET ıLı S.NO BAşVURU    VE       DEğERLENDıRME  SINAV MERKEZLERı ıKAMET ıLı
1
POLıS AKADEMıSı BAşKANLIğI /GÖLBAşI
KAMPÜSÜ
ANKARA 10 KAYSERı P.M.Y.O KAYSERı
BOLU SıVAS
DÜZCE 11 K.SERHADLI    P.M.Y.O. (ADANA) ADANA
2 A.G.OKKAN    P.M.Y.O. (DıYARBAKIR) ADIYAMAN 12 KONYA EREğLı P.M.Y.O. KARAMAN
BATMAN KONYA
DıYARBAKIR 13 KASTAMONU P.M.Y.O BARTIN
MARDıN ÇANKIRI
SııRT KARABÜK
şANLIURFA KASTAMONU
şIRNAK ZONGULDAK
3 AFYONKARAHıSAR P.M.Y.O. AFYONKARAHıSAR 14 MALATYA P.M.Y.O. K.MARAş
ANTALYA MALATYA
BıLECıK 15 NAZıLLı  P.M.YO. AYDIN
ESKışEHıR BURDUR
KÜTAHYA DENıZLı
UşAK ISPARTA
4 AKSARAY P.M.Y.O. AKSARAY MUğLA
NEVşEHıR 16 NığDE P.M.Y.O. MERSıN
KIRşEHıR NığDE
5 BALIKESıR P.M.Y.O. BALIKESıR 17 RÜşTÜ ÜNSAL P.M.Y.O. (ıZMıR) ıZMıR
BURSA MANıSA
ÇANAKKALE 18 SAMSUN 19 MAYIS P.M.Y.O. AMASYA
6 ELAZIğ ZÜLFÜ AğAR P.M.Y.O. BıNGÖL SAMSUN
BıTLıS SıNOP
ELAZIğ TOKAT
MUş 19 şÜKRÜ    BALCI P.M.Y.O. (ıSTANBUL) EDıRNE
TUNCELı ıSTANBUL
7 ERZURUM P.M.Y.O. BAYBURT KIRKLARELı
ERZıNCAN KOCAELı
AğRI TEKıRDAğ
ARDAHAN SAKARYA
ERZURUM YALOVA
IğDIR 20 TRABZON P.M.Y.O. ARTVıN
HAKKARı GıRESUN
KARS ORDU
VAN RıZE
8 GAZıANTEP P.M.Y.O. GAZıANTEP TRABZON
KıLıS GÜMÜşHANE
9 HATAY P.M.Y.O. HATAY 21
22
YOZGAT P.M.Y.O.
 

KIRIKKALE P.M.Y.O.
ÇORUM
OSMANıYE YOZGAT
KIRIKKALE

LıSELER

- Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)

- Lise, Özel Lise (Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)

- Özel Lise

- Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)

- Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

- Fen Lisesi

- Özel Fen Lisesi

- Askeri Lise

- Akşam Lisesi

- Özel Akşam Lisesi

- Polis Koleji

- Sosyal Bilimler Lisesi

- Yabancı Dil Ağırlıklı Lise

- Spor Lisesi

- Özel Akşam Lisesi

- özel Sosyal Bilimler Lisesi

- Özel Fen ve Teknoloji Lisesi

- Özel Labaratuar Lisesi


AÇIKÖğRETıM LıSESı

- Lise Programı

- Endüstri Meslek Lisesi Programı

- Kız Meslek Lisesi Programı

- Ticaret Meslek Lisesi Programı

- Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret ve Truzim Öğretim Programları)

- Açık Öğretim Lisesi


ÇOK PROGRAMLI LıSELER

- Lise Programı

- Endüstri  Meslek Lisesi Programı

- Kız Meslek Lisesi Programı

- Ticaret Meslek Lisesi Programı


MESLEKı VE TEKNıK EğıTıM MERKEZLERı

- Endüstri Meslek Lisesi Programları

- Kız Meslek Lisesi Programları

- Ticaret Meslek Lisesi Programları

GÜZEL SANATLAR LıSELERı

- Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

- Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

- Özel Güzel Sanatlar Lisesi


ÖğRETMEN LıSELERı

- Öğretmen Lisesi

- Anadolu Öğretmen Lisesi


TıCARET VE TURıZM ÖğRETıMı MESLEK LıSELERı

- Ticaret Meslek Lisesi

- Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

- Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi

- Akşam Ticaret Meslek Lisesi

- Özel Ticaret Meslek Lisesi

- LıMME Programı Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi

- Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi

- Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- LıMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

- Sekreterlik Meslek Lisesi

- Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi

- Anadolu ıletişim Meslek Lisesi

- Mahalli ıdareler Meslek Lisesi

- Anadolu Mahalli ıdareler Meslek Lisesi

- Adalet Meslek Lisesi

- Özel Anadolu ıletişim Meslek Lisesi

-Özel Anadolu Ticaret Meslek Lisesi


TEKNıK LıSELER

- Teknik Lise (Erkek Teknik)

- Teknik Lise (Kız Teknik)

- Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

- ınşaat Teknik Lisesi

- Kimya Teknik Lisesi

- Motor Teknik Lisesi

- Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)

- Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

- Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)

- Anadolu Tekstil Teknik Lisesi  (Kız Teknik)

-Türk Telekom Teknik Lisesi

- Matbaa Teknik Lisesi

- Ziraat Teknik Lisesi

- Ayakkabı Anadolu Teknik Lisesi

- Bilgisayar Anadolu Tkenik Lisesi

- ınşaat Anadolu Tkenik Lisesi

- Kimya Anadolu Teknik Lisesi

- Motor Anadolu Teknik Lisesi

- Tekstil Anadolu Teknik Lısesi

- Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi

- Bilişim Anadolu Teknik Lisesi

- Özel Teknik Lise

- Özel Anadolu Teknik Lisesi


DığER MESLEK LıSELERı

-Spor Meslek Lisesi


ENDÜSTRı MESLEK LıSELERı

- Endüstri Meslek Lisesi

- Anadolu Meslek Lisesi

- Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi

- Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi

- Gemi Yapı Meslek Lisesi

- Kimya Meslek Lisesi

- Matbaacılık Meslek Lisesi

- Motor Meslek Lisesi

- Yapı Meslek Lisesi

- Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi

- Erkek Sanat Enstitüsü

- Tekstil Meslek Lisesi

- Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi

- Ağaç ve Metal ışleri Meslek Lisesi

- Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

- LıMME Programı Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi

- Denizcilik Meslek Lisesi

- Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

- Tarım Meslek Lisesi

- Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

- Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi

- Ayakkabı Meslek Lisesi

- Cam Meslek Lisesi

- ınşaat Meslek Lisesi

- Matbaa Meslek Lisesi

- Ayakkabı Anadolu Meslek Lisesi

- Bilgisayar Anadolu Meslek Lisesi

- Cam Anadolu Meslek Lisesi

- ınşaat Anadolu Meslek Lisesi

- Kimya Anadolu Meslek Lisesi

- Lojistik Anadolu Meslek Lisesi

- Matbaa Anadolu Meslek Lisesi

- Motor Anadolu Meslek Lisesi

- Tekstil Anadolu Meslek Lisesi

- Tarım Anadolu Meslek Lisesi

- Özel Meslek Lisesi

- Özel Anadolu Meslek Lisesi

- Özel Endüstri Meslek Lisesi

- Özel Denizcilik Meslek Lisesi
- Tapu Kadastro Meslek Lisesi
- Gıda Teknolojileri Meslek Lisesi
- Loborant Meslek Lisesi
- Anadolu Gazetecilik Lisesi


KIZ MESLEK LıSELERı

- Kız Meslek Lisesi

- Anadolu Kız Meslek Lisesi

- Özel Kız Meslek Lisesi

- Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Mes. Lisesi

- Tekstil Meslek Lisesi

- Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

- Kuaförlük Meslek Lisesi

- Seramik Meslek Lisesi

- Anadolu Seramik Meslek Lisesi

- Terzilik Meslek Lisesi

- Anadolu Terzilik Meslek Lisesi

- Kız Enstitüsü

- Geleneksel Türk Sanatları Kız Meslek Lisesi

- Uygulamalı Sanatlar Anadolu Kız Meslek Lisesi

- ıç Mimarlık ve Restorasyon Anadolu Kız Meslek Lisesi

- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu Kız Meslek Lisesi

- Turizm  Anadolu Kız Meslek Lisesi

- Süs Bitkileri Meslek Lisesi

- Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi

- LıMME Programı Uygulayan Kız Meslek Lisesi

- Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi


POLıS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖğRENCı ADAYLIğINA BAşVURULARDA KABUL EDıLMEYECEK OKULLARIN LıSTESıDıR.

SAğLIK MESLEK LıSELERı

-Sağlık Meslek Lisesi

-Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

-Özel Sağlık Meslek Lisesi

-Çevre Sağlığı Meslek Lisesi

-Laboratuar Sağlık Meslek Lisesi

-Hemşirelik Meslek Lisesi

-Özel Hemşirelik Meslek Lisesi

-Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu

-Sağlık Bilimleri Koleji

-Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi

-Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi

-Veteriner Sağlık Meslek Lisesi

-Laboratuar Meslek Lisesi

-ıstanbul Anadolu Validebağ Sağlık Meslek Lisesi

-Kırıkkale Kanuni Sağlık Meslek Lisesi


ıMAM HATıP LıSELERı

-ımam Hatip Lisesi

-Anadolu ımam Hatip Lisesi

-ımam Hatip Okulu

-ımam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)


DığER MESLEK LıSELERı

-Ev Ekonomisi Meslek Lisesi

-Demiryolu Meslek Lisesi

-Meteoroloji Meslek Lisesi

-Maliye Meslek Lisesi

-Konservatuar

-Zirai Üretim ışletmesi ve Ekonomisi Meslek Lisesi

-Tarım ve Köy ışleri Bakanlığı Ziraat Teknik Lisesi


ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI

-Deniz Astsubay Hazırlama Okulu

-Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu

-Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu

-Kara Astsubay Hazırlama Okulu

-Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu

-Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu

-Teknik Astsubay Hazırlama Okulu


EMNıYET TEşKıLATI SAğLIK şARTLARI YÖNETMELığı

Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık şartları

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması

I- DAHıLı VE HARıCı HASTALIKLAR

A)

1)Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

ANCAK;

a)Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,

b)ıleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,

c)ıleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG'de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,

d)Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,

e)Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,

f)Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,

g)Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,

h)Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,

i)Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,

j)Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,

k)ıleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,

öğrenciliğe engel değildir.

2)Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenleröğrenciliğe kabul edilir.

3)Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlaröğrenciliğe kabul edilir.Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

4)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.

5)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olanlaröğrenciliğekabul edilir.

II-   SOLUNUM SıSTEMı HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

ANCAK:

1)ıleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

2)ıleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, Tüberküloz hariç,

öğrenciliğe kabul edilir.

III-  KULAK, BURUN, BOğAZ, AğIZ VE Dış HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. ışlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.

ANCAK:

1)Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)

2)Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5 den az kısmi diş noksanlıkları,

3)Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,

4)Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

5)Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,öğrenciliğe kabul edilir.

IV-   GÖZ HASTALIKLARI

A)

1)Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2)ıshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.

3)Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.

4)Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.

5)Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.

V- ÜROGENıTAL SıSTEM VE KADIN HASTALIKLARI

A)

Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.

ANCAK:

1)Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veyaoperasyonla çıkarılmış olanlar,

2)Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

3)ınmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

4)ıç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

5)Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar, öğrenciliğekabul edilirler.

VI- KAS VE ıSKELET SıSTEMı HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

ANCAK;

1)Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.

2)Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlaröğrenciliğe kabul edilir.

VII- SıNıR SıSTEMı HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır.

VIII- RUH SAğLIğI VE HASTALIKLARI

A)

Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.

IX- CıLT HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır.Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.

ANCAK;

1)Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,

2)Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,

3)Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi,

olanlaröğrenciliğe kabul edilir.

X- ONKOLOJı

A)Tam ve sağlam olacaktır.

şartları aranır.

Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların, sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir.

Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların  eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.

 

Yorum ekleMatematik

Ziyaretçilerimiz yazdıkları yorumdan sorumludur.
Her hangi açılacak bir davada IP adresi ve diğer bilgiler paylaşılacaktır.


Gvenlik kodu
Yenile

< nceki   Sonraki >

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik