Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Buraya Cmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

Polis Koleji 2012 Sınavı
---

 http://resimalani.com//poliskoleji2012.jpg

Polis Kolejine Giriş e-Başvuru Kılavuzu  mouse ile sağ tıklayıp hedefi Fraklı kaydeti seçiniz

 

2012 Polis Kolejine Giriş Sınavı Aday Tespiti Başvuru Giriş ışlemleri için mouse ile sağ tıklayıp hedefi farklı kaydeti  seçiniz...

 

Yukarıdaki dökümanları açabilmek için Adobe Reader 'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir.
Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanı

 

T.C.

2012
I. BÖLÜM
1.1. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Yönergesinde belirlenen Ortaöğretim YerleĢtirme Puanına (OYP) göre 2012 yılı Polis Kolejine öğrenci alımına ait usul ve esasları kapsamaktadır.
Polis Kolejine öğrenci alımı iki ayrı aĢamada yapılmaktadır.
I.AĢama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim YerleĢtirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine GiriĢ Sınavına katılacak adayların belirlenmesi;
II. AĢama: Polis Kolejine GiriĢ Sınavıdır. Ortaöğretim YerleĢtirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır.
Polis Kolejine GiriĢ Sınavı; Temmuz ayı içerisinde yapılacak üç ayrı aĢamalı bir sınavdır. Polis Kolejine GiriĢ Sınavı aĢamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından oluĢmaktadır. Sınavlarda baĢarılı olup Koleje girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teĢekküllü Devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.
Polis Kolejine girmek isteyen adaylar 2012 yılı 8’inci sınıf SBS’ye girmek zorundadır. SBS için bankaya para yatıran adaylar öğrenim gördükleri okullardan 05 -23 Mart 2012 tarihleri arasında Polis Koleji için baĢvuruda bulunacaktır.
8’inci sınıf SBS; 09 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 10.00’da tüm il merkezleri ile baĢvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Yurt dıĢında, LefkoĢa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, AĢgabat, TaĢkent, Bakü ve BiĢkek’te gerçekleĢecektir.
Yurt dıĢından Polis Kolejine GiriĢ Sınavına girmek isteyen adaylar Polis Kolejine GiriĢ Yönetmeliğinin YurtdıĢında Öğrenim Görenler baĢlıklı 22. maddesi hükümlerine göre; YurtdıĢında öğrenim görenlerden, sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği bulunduğu ülkedeki bağlı olduğu ataĢeliklerce/elçiliklerce onaylanacaktır.
BaĢvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-baĢvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili OKUL MÜDÜRLÜğÜ ve ADAYIN VELĠSĠNE ait olacaktır.
1.2. POLĠS KOLEJĠ BAġVURU ġARTLARI
Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak Ģartlar aĢağıda belirtilmiĢtir:
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,
 Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramıĢ, paraya çevrilmiĢ, ertelenmiĢ, zaman aĢımına uğramıĢ olsalar bile Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç iĢlemek için teĢekkül oluĢturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuĢturmaya tâbi olmamak.
 Emniyet TeĢkilatı Sağlık ġartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık Ģartlarını taĢımak,
 YaĢ yönünden; Polis Kolejine GiriĢ Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaĢından gün almamıĢ olmak,
 Öğrenime ara vermemiĢ olmak,
 Lise ve dengi okullara devam etmemiĢ olmak,
 Ġlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiĢ olmak ( Polis Kolejine GiriĢ Sınavında aranır)
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamıĢ olmak.
 Ġlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.
Polis Kolejine girecek öğrenciler Polis Kolejine GiriĢ Yönetmeliği ve Emniyet TeĢkilatı Sağlık ġartları Yönetmeliğinde aranan Ģartları taĢımak zorundadırlar.
1.3. BAġVURU ÜCRETĠ VE BANKA ĠġLEMLERĠ
BaĢvuru ücreti ve Banka iĢlemleri ile ilgili yapılacak iĢlemler 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-BaĢvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir. Polis Koleji giriĢ sınavına baĢvuru için herhangi bir ücret yatırılmayacaktır.
1.4. BAġVURU ĠġLEMLERĠ
Polis Kolejine girmek isteyen adaylar öğrenim gördükleri okullardan 05-23 Mart 2012 tarihleri arasında Polis Koleji için baĢvuruda bulunacaktır. Öğrencinin polis koleji baĢvurusu öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli ġehit Çocuğu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocukları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu olanlar Polis Kolejine baĢvuru yapmak istiyorsa baĢvuru ekranında aĢağıdaki seçeneklerden kendine uygun olanı iĢaretleyecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda halen çalıĢmakta olan ve emekli personel çocukları Ģıklarda iĢaretleme yapmayacaktır.
o Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli ġehit Çocuğu Olanlar,
o Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocuğu Olanlar,
o Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu Olanlar,
Aday, bilgilerini kontrol edecek ve okul müdürlüğü elektronik onaylama yapacaktır.
Elektronik onaylamadan sonra baĢvurunun 2(iki) adet çıktısı alınarak veliye incelettirilip, imzalatılıp teslim edilecek ve 1 (bir) nüshası da okul müdürlüğünde saklanacaktır.
BaĢvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-baĢvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili OKUL MÜDÜRLÜğÜ ve ADAYIN VELĠSĠNE ait olacaktır.
1.5. BAġVURUNUN GEÇERSĠZ SAYILDIğI DURUMLAR
BaĢvurular;
a. Aday 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavına baĢvuru yapmaması,
b. e- Okul sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çeliĢki olması,
c. Öğrenim gördüğü okula Polis Koleji için baĢvuru yapmamıĢ olması ve elektronik ortamda okul müdürü tarafından onaylanmaması,
d. Aday SBS ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmaması (baĢvuru ücretinden muaf olan adaylar hariç)
e. Öğrenci sınav ücretini baĢka bir hesaba ya da yanlıĢ sınav hesabına yatırmıĢsa,
f. Yurt dıĢından baĢvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda da baĢvuru geçersiz sayılacaktır.
1.6. ĠL/ĠLÇE MĠLLÎ EğĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNĠN VE OKUL MÜDÜRLÜKLERĠNĠN YAPACAğI ĠġLEMLER
Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve okul müdürlüklerinin yapacağı iĢlemler 2012 yılı MEB Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi – Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-BaĢvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir.
1.7. SINAV GĠRĠġ BELGESĠ
Polis Koleji Sınav GiriĢ Belgesi ile ilgili iĢlemler 2012 yılı MEB Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi – Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-BaĢvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir.
1.8. SINAV UYGULAMASI
Sınav uygulaması 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-BaĢvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir.
1.9. SINAVIN DEğERLENDĠRMESĠ
Ortaöğretim yerleĢtirme puanına göre Polis Kolejine GiriĢ Sınavı’na katılacak adayların belirlenmesi sonucunda erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı yapılacaktır.
Sınav değerlendirmesiyle ilgili iĢlem basamakları 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-BaĢvuru Kılavuzunda açıklanmaktadır.
1.10. SINAV SONUCUNUN BĠLDĠRĠLMESĠ
Ortaöğretim YerleĢtirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 13 Temmuz 2012 tarihinden itibaren aday T.C kimlik numarasıyla http://www.poliskoleji.k12.tr, http://www.egm.gov.tr, http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinden ilanen duyurulacaktır.
Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Adayların sınav sonuçlarını ve ilgili duyuruları, belirtilen adreslerden sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
Polis Kolejine GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Ġl Emniyet Müdürlüğü Eğitim ġubelerine gönderilecek olup, baĢarılı adaylar sınav sonucunu öğrendikten sonra en geç 20 Temmuz 2012 tarihine kadar nüfus hüviyet cüzdanı ile mesai saatleri içerisinde Ġl Emniyet Müdürlüklerine baĢvuruda bulunacaklardır.
1.11. POLĠS KOLEJĠNE ALINACAK ADAY ÖğRENCĠLERĠN DAğILIMI
Koleje alınacak kız ve erkek öğrenci sayısı Emniyet TeĢkilatının ihtiyacı ile Kolejin kapasitesi dikkate alınarak Genel Müdürlükçe Polis Kolejine GiriĢ Sınavından önce tespit edilir. Kız öğrenciler eğitim ve öğretimlerini Ankara Polis Kolejinde yaparlar.
Ortaöğretim yerleĢtirme puanına göre en yüksek puandan en düĢük puana doğru o yıl Koleje alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday baĢarılı sayılır. Ancak Polis Kolejine GiriĢ Sınavına katılacak adayların belirlenmesi öncesinde Koleje baĢvuru sayısı dikkate alınarak bu sayı Kolej Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yirmi katına kadar arttırılabilir.
Ortaöğretim yerleĢtirme puanına göre Polis Kolejine GiriĢ Sınavına katılacak adayların belirlenmesi için yapılacak değerlendirme sonucunda erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı yapılır.
1.12. SINAVIN GEÇERSĠZ SAYILDIğI DURUMLAR
Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili iĢlem basamakları, 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-BaĢvuru Kılavuzunda belirtilen hükümlere göre yapılacaktır.
1.13. SINAV ĠTĠRAZLARI
Sınav itirazlarıyla ilgili açıklamalar 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-BaĢvuru Kılavuzunda belirtilen hükümlere göre yapılacaktır.
II. BÖLÜM
POLĠS KOLEJĠ GĠRĠġ SINAVI ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME
2.1. POLĠS KOLEJĠNE GĠRĠġ SINAVI ÖNCESĠ YAPILACAK ĠġLEMLER VE ĠSTENĠLEN BELGELER
Polis Kolejine GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adayların, baĢarı sıralaması Ortaöğretime yerleĢtirme puanına göre yapılacaktır.
 Polis Kolejine GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adaylar internet adreslerinden ilanen duyurulduktan sonra Ġl Emniyet Müdürlüğü Eğitim ġubelerine baĢvuracaklardır,
 BaĢarılı olan adaylar Polis Koleji e-baĢvuru kılavuzunda Ek-1’deki Öğrenim Durum Belgesini bilgisayar çıktısı olarak alacak, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında en son öğrenim gördükleri Okul Müdürlüklerine 13 Temmuz – 20 Temmuz 2012 tarihleri arasında doldurup onaylattıktan sonra Ankara’da yapılacak olan Polis Kolejine GiriĢ Sınavı Mülakat aĢamasına getireceklerdir.
Öğrenim Durum Belgesini getirmeyen adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.
 Polis Kolejine GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adaylar il emniyet müdürlükleri eğitim Ģubelerinde tebellüğ ettikleri belgelerle ve spor malzemeleri ile birlikte belirtilen tarihte Ankara Polis Kolejinde hazır bulunacaklardır.
 Polis Kolejine GiriĢ Sınav aĢamasında adayların T.C kimlik numarasız ve yıpranmıĢ nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.
 Adaylar son 6 ayda çekilmiĢ 2 adet vesikalık (renkli) fotoğraf ve diploma fotokopisi getireceklerdir. Mülakat, beden eğitimi ve yazılı sınav aĢamalarını geçerek intibak eğitimine katılmaya hak kazanan adaylar, intibak eğitimi için gelirken son 6 ayda çekilmiĢ 5 adet resim daha getireceklerdir.
2.2. POLĠS KOLEJĠNE GĠRECEK ADAYLARDA ARANACAK SAğLIK ġARTLARI
POLĠS KOLEJĠ GĠRĠġ SINAVLARINDA BAġARILI OLAN ADAY ÖğRENCĠLERE OKULUN DENETĠM VE GÖZETĠMĠNDE TAM TEġEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERĠNDEN SAğLIK KURULU RAPORU ALDIRILIR. POLĠS KOLEJĠNE ALINACAK ÖğRENCĠLERDE GÖRME HER ĠKĠ GÖZDE AYRI AYRI ĠHTĠLAFSIZ TAM (GÖZLER DERECESĠZ “HER ĠKĠ GÖZDE SIFIR (0) DERECE”) OLACAKTIR.
Adayların, Emniyet TeĢkilatı Sağlık ġartları Yönetmeliğinde belirtilen SAğLIK ġARTLARINI taĢımaları gerekmektedir.
NOT: Polis Kolejine GiriĢ Sınavı mülakat aĢamasında Polis Kolejine GiriĢ Yönetmeliği ve Emniyet TeĢkilatı Sağlık ġartları Yönetmeliğine göre adayın; konuĢma düzgünlüğü, fiziki görünüĢü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti, yüzde ve görünen yerlerde eĢgal belirleyici iz, ağız, diĢ ve çene yapısındaki bozukluk ve gözlerin kusursuz (görme her iki gözde ihtilafsız tam olacak) olması gerektiğinden mülakat sınavında ve sonrasında aday öğrencilere aldırılacak olan sağlık kurulu raporunda elenmemeleri için baĢvurular esnasında sağlık ile ilgili kısımları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
2.3. POLĠS KOLEJĠNE GĠRĠġ SINAVI
Polis Kolejine öğrenci alımının ikinci aĢaması olan ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine GiriĢ Sınav aĢaması ile ilgili olarak;
Polis Kolejine GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 23–27 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine GiriĢ Sınavına katılacaklardır. POLĠS KOLEJĠ GĠRĠġ SINAVI TAKVĠMĠ
MÜLAKAT SINAVI
23–24-25 Temmuz 2012 saat:08:00
BEDEN EğĠTĠM SINAVI
26 Temmuz 2012 saat:08.00
YAZILI (TEST) SINAV
27 Temmuz 2012 saat:10.00
NOT: Polis Kolejine GiriĢ Sınavında baĢarılı olan aday öğrenciler puan ve tercih durumuna göre Polis Kolejine yerleĢtirilecektir
Polis Kolejine GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ayrıca; Ankara Polis Kolejinde Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı Sınav olmak üzere 3 ayrı sınava tabi tutulacaktır.
1.Mülakat Sınavında; Adayın konuĢma düzgünlüğü, fiziki görünüĢü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecektir. Mülakat sınavında adaylar yanlarında Ģort getirecektir. Mülakat sınavında baĢarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınacaktır.
2.Beden Eğitimi Sınavında; Mülakat sınavında baĢarılı olan adaylar, Ek 2’ de örneği yer alan belirlenen bir parkurda; öne takla, sıçrama, Ģınav, slalom çubukları arasından geçerek koĢma, mekik ve iki sağlık topu arasında el değdirerek koĢma hareketlerini içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulacaktır.
Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde baĢarılı sayılacaklardır.
Polis Kolejine alınacak öğrencilerin beden eğitimi sınavı zamana karĢı yapılacaktır.
Açıklamalar ve değerlendirme tablosu Ek 2’de gösterilmiĢtir.
3.Yazılı Sınavda; Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluĢan test usulüyle aĢağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılacaktır.
KONU SORU SAYISI
Matematik
30
Fen Grubu
25
Türkçe ve Dil Yeteneği
20
Sosyal Grup
15
Yabancı Dil
10
TOPLAM
100
Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda, yazılı sınav kâğıtları optik okuyucu ile bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilecek ve ilan edilecektir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 1 yanlıĢ cevap 1/3 doğru cevabı etkileyecek Ģekilde yapılacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Ģehit olanların, eceli ile vefat edenlerin veya vazife malullerinin çocuklarına Polis Kolejine GiriĢ Yazılı Sınavında aldıkları puanın % 5’i oranında puan eklenerek oluĢan puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.
Polis Kolejine GiriĢ Sınavı baĢarı listesi ve aday öğrencilerin koleje yerleĢtirilmesi Polis Kolejine GiriĢ Yönetmeliği BaĢarı Listesinin Tanzimi baĢlıklı 16.maddesi hükümlerine göre “Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan baĢlanarak kız ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere baĢarılı olanların listesi, Değerlendirme Komisyonunca asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.
Puanların eĢitliği hâlinde, sırası ile beden eğitimi sınav puanı, matematik, fen, türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır.
Bunda da eĢitlik olması halinde yaĢları küçük olanlar tercih edilir. Yine de eĢitlik olması halinde kur’a ile belirlenir.
BaĢarı listesi, o yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen, Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve bu sayının iki katı kadar da yedek adaydan meydana gelir.
2.4. YAZILI SINAVIN UYGULANMASI
 Mülakat ve Beden Eğitimi Sınavında baĢarılı olan adaylar 27 Temmuz 2012 günü Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan yazılı sınava katılacaklardır.
 Polis Kolejine giriĢ yazılı sınavı saat 10:00’da baĢlayacağından adaylar 08:45’ten itibaren sınav salonlarına, polis kolejine giriĢ sınavı kimlik kartı ve nüfus cüzdanı kontrol edilerek alınacaktır.
 Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, sınav giriĢ belgesi, kurĢunkalem, kalemtıraĢ ve silgi bulunduracaklardır.
 Kimlik belgeleri yanlarında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletiĢim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dıĢında özellikleri bulunan saatlerle sınava alınmayacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır.
 Sınav baĢladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakikadan sonra geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmayacaklardır. Ġlk 45 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir.
 Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, öğrenci A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını iĢaretleyecektir. Salon görevlileri de doğru iĢaretlemenin yapılmasını kontrol edeceklerdir.
 Adaylar soru ve cevap kağıtlarını, kimlik belgelerindeki bilgilere uygun olarak kurĢunkalemle dolduracaklardır.
 Yazılı sınav bitiminde soru kitapçıkları cevap kağıdı ile birlikte görevlilere teslim edilecektir.
 Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Bu konuda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2.5. YAZILI SINAVIN DEğERLENDĠRMESĠ
a. Her öğrencinin cevap kağıdı 1 optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulmaktadır.
b. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 1 yanlıĢ cevap 1/3 doğru cevabı etkileyecek Ģekilde yapılacaktır.
c. BaĢarı listesi yapılarak en yüksek puandan baĢlamak üzere baĢarı sıralaması yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğünce sayıca belirlenecek olan kontenjan sayımız kadar asil, iki katı kadar yedek aday baĢarılı sayılır.
2.6. POLĠS KOLEJĠNE GĠRĠġ SINAVININ GEÇERSĠZ SAYILDIğI DURUMLAR
a. Polis Kolejine GiriĢ Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde ve e kılavuzun 1’inci bölüm 2’nci maddesinde belirtilen Ģart ve nitelikleri taĢımadıkları sonradan anlaĢılanlar,
b. Sınav komisyonuna eksik bilgi vererek, kendisi hakkında aykırı bilgi ve belge sunanlar,
c. Sınavlardan önce kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri sınav komisyonuna ibraz edemeyenler,
d. BaĢvuru Ģartlarını taĢımadığı halde sınava giren adaylar,
e. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilenler,
f. Geçerli kimlik belgesini ve sınav giriĢ belgesini ibraz edemeyenler,
g. Adayın yerine baĢkasının sınava girdiği anlaĢılanlar,
h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dıĢında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletiĢim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınavda yanında bulunduran adaylar,
i. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında aday-adayların sınavları geçersiz sayılır.
2.7. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BĠLDĠRĠLMESĠ
Polis Kolejine Giriş Yazılı Sınav sonuçları, en geç 28 Temmuz 2012 Cumartesi günü Polis Koleji Müdürlüğünde ilan edilecek ve www.poliskoleji.k12.tr, www.egm.gov.tr internet adreslerinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. Yazılı (test) sınavına girmeye hak kazanan bütün adaylara; yapılacak yazılı sınav sonrasında en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacak sıralama neticesinde; intibak eğitimine katılacak adaylar sayıca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve bu adayların 31 Temmuz 2012 Salı günü saat 18.00’a kadar ıntibak Eğitimine gerekli malzemeler ile birlikte katılacakları ilanen tebliğ edilecektir.
2.8. SINAV ĠTĠRAZLARI
a. Mülâkat sınavının sonucunda sınav komisyonuna yapılan itirazlar kabul edilmez.
b. Yazılı sınav sonucunda kesin aday listelerinin ilanını takip eden 48 saat içerisinde bu listelere iliĢkin itirazlar Polis Koleji Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Ġtirazlar Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 24 saat içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
c. BaĢvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz baĢvuruları dikkate alınmaz.
d. Ġtirazların cevaplanmasında Ankara Polis Koleji Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınır.
e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmaz.
f. Faksla yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
2.9. POLĠS KOLEJĠNE GĠRĠġ SINAVINDA BAġARILI OLAN ADAYLARIN SINAVLAR SONRASINDA YAPACAKLARI ĠġLEMLER
2.9.1.BaĢarılı Adayların Ġntibak Eğitimine Alınması
Polis Kolejine GiriĢ Sınavlarına katılan ve sınav sonucunda baĢarılı olan adaylar kendilerine ilanen duyurulacak tarihte Ankara Polis Koleji’nde intibak eğitimine alınacaktır. Sınav sonunda baĢarılı olan adayların sınav sonucunun ilan edilmesini müteakip intibak eğitimine alınacak olması nedeniyle, adayların sınav için gelirken sınavdan sonra en çok 20 gün süreyle Ankara’da kalacak Ģekilde hazırlıklı gelmesi gerekmektedir.
Koleje girmeye hak kazanan adaylar Genel Müdürlükçe tespit edilecek takvime göre Polis Kolejinde en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar. Ġntibak eğitimi baĢlama tarihi kendilerine ilânen tebliğ edilmesine rağmen 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiĢ sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiĢ sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır. Ġntibak eğitiminde adayların beslenme ve barınma giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce sağlanır.
Ġntibak eğitiminde adayların, Polis Kolejine intibak ve uyum süreçleri gözlenecek ve sağlık yönünden Emniyet TeĢkilatı Sağlık ġartları Yönetmeliğinde aranılan Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları Polis Koleji Müdürlüğünün aldıracağı ve iĢlemlerini takip edeceği sağlık raporu ile sağlık durumları tespit edilecektir. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda “Polis Koleji öğrencisi olur“ raporu alan adaylar, Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.
2.9.2 Adayların Geçici Kayıtlarının Yapılması
Ġntibak eğitiminin sonunda sağlık yönünden “Polis Koleji Öğrencisi Olur” raporu alan adaylar, Kolejin eğitime baĢlama tarihinden en çok bir hafta öncesine kadar ailelerinin yanına gönderilir. Kolejde hazır bulunma tarihi, öğrencilere tebliğ olunur.
Kolejde eğitime baĢlayacak öğrenciler istenilen belgeleri getirmek zorundadırlar. Aday öğrenciler istenilen belgeleri getirdikten sonra 2012–2013 eğitim ve öğretim yılı için Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.
Bu Bölüme Öğrencinin Son altı Ay ıçerisinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğrafı Yapıştırılacak ve Okul Müdürlüğü tarafından Mutlaka Mühürlenecektir.
EK–1 BU SAYFAYI POLĠS KOLEJĠ GĠRĠġ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANDIğINIZ TAKDĠRDE OKUL MÜDÜRLÜğÜNE ONAYLATINIZ.
DĠKKAT!
Bu belge, Polis Kolejine GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından 13 Temmuz–20 Temmuz 2012 tarihleri arasında en son Eğitim ve Öğretim yılında öğrenim gördükleri Okul Müdürlüklerine doldurularak, Ankara’da Yapılacak Olan Polis Kolejine GiriĢ Sınavı Mülakat AĢamasına getirilecektir.
Öğrenim Belgesini getirmeyen veya öğrenim belgesinde eksik bilgi bulunan adaylar sınava alınmayacaktır. Bu belgenin kaybedilmesi veya zarar görmesi halinde, Ġl Emniyet Müdürlükleri Eğitim ġubelerinden alınacak yeni öğrenim belgesi, tekrar ilgili Okul Müdürlüklerine doldurulacaktır.
ÖğRENĠM DURUMU BELGESĠ
ÖğRENCĠNĠN :
TC KĠMLĠK NUMARASI : ………………………………………………
ADI :.................................................................................
SOYADI :................................................................................
NUMARASI :................................................................................
YABANCI DĠLĠ :.................................................................................
DOğUM YERĠ VE TARĠHĠ :................................................................................
OKULU BĠTĠRDĠğĠ TARĠH :.............................................................................
DĠPLOMA NOTU (Rakam ve Yazı Ġle) :....................................................................
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ :……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFONU : ………………………………………………….
POLĠS KOLEJĠ MÜDÜRLÜğÜNE
ANKARA
Yukarıda açık kimliği ve fotoğrafı bulunan öğrencimizin 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı devamlı öğrencimiz olduğunu, Haziran döneminde mezun olduğunu, baĢka bir okuldan herhangi bir sebepten çıkarılarak okulumuza kaydedilmiĢ öğrenci durumunda bulunmadığını tasdik ederim.
.../...../2012
Ġmza – Mühür
Okul Müdürünün
Adı Soyadı
OKUL ADI ADRESĠ FAKSNO TELEFONU …….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. ............................................................................................................................................................................
NOT: Bu belgede hiçbir Ģekilde kazıntı ve silinti bulunmaması, belgenin daktilo veya sabit dolmakalem ile eksik bırakılmadan tam olarak yazılması gerekmektedir.
8 METRE
3 METRE
MEKıK (7) ADET
4 METRE
7 METRE ARALIKLA KONULMUş ıKı TOPA TOPLAM 6 KEZ EL DEğMEK
1’ER METRE ARAYLA KONULMUş 7 ADET KONı ARASINDAN SAğA-SOLA GEÇEREK KOşMA
.
.
POLıS KOLEJıNE GıRış BEDEN EğıTıMı
SINAV PARKURU şEMASI
.
.
.
.
.
4 METRE
6 METRE
2 METRE
6 METRE
ÖNE TAKLA (1 ADET)
20 CM YÜKSEKLıKTEKı ENGEL ÜZERıNDEN SAğA-SOLA SIÇRAMA (7 ADET)
şINAV (7 ADET)
EK-2-a BıTış 7 METRE 2 METRE BAşLAMA 2 METRE 2 METRE 2 METRE
EK-2-b
POLĠS KOLEJĠNE ALINACAK ÖğRENCĠLER ĠÇĠN
BEDEN ğĠTĠMĠ SINAV ESASLARI
Polis Kolejine alınacak öğrencilerin beden eğitimi sınavları, aĢağıda belirlenen istasyondan oluĢan parkurda zamana karĢı yapılacaktır.
Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde baĢarılı sayılacaklardır. Adaylar sırasıyla;
1.ĠSTASYON ÖNE TAKLA : BaĢlama noktasından 2 metre koĢarak çıkan aday yer minderinden öne doğru bir düz takla atacaktır.
2.ĠSTASYON SIÇRAMA : 1.istasyon hareketini tamamlayan aday 6 metre koĢarak 20 cm yükseklikte maksimum 4 cm çapındaki engel üzerinden erkekler 7 (yedi), kızlar 5 (beĢ) kez ayakları ile sağa sola sıçrama hareketi yapacaktır.
3.ĠSTASYON ġINAV : 2.istasyon hareketini tamamlayan aday 6 metre koĢarak vücudunun hiçbir yerini dıĢarı çıkarmadan, vücudunu dik vaziyette tutarak sadece kollarını açmak ve kapamak sureti ile erkekler 7 (yedi), kızlar 5 (beĢ) adet Ģınav yapacaktır.
4.ĠSTASYON SLALOM ÇUBUKLARI ARASINDAN GEÇEREK KOġMA : 3.istasyon hareketini tamamlayan aday 4 metre koĢarak 1’er metre arayla konulmuĢ 7 adet slalom çubukları arasından sağa ve sola manevralarla koĢarak geçecektir.
5.ĠSTASYON MEKĠK : 4.istasyon hareketini tamamlayan aday 4 metre koĢarak mindere sırt üstü yatacak, bacakları mindere 90 derece açıyla ayakları yere düz basmıĢ durumda elleri serbest pozisyonda olacak Ģekilde omuzlarını yerden 50 cm kadar kaldırmak suretiyle baĢ ve omuzları tekrar yere koyarak erkekler 7 (yedi), kızlar 5 (beĢ) kez mekik hareketi yapacaktır.
6.ĠSTASYON ĠKĠ SAğLIK TOPU ARASINDA EL DEğDĠREREK KOġMA: 5.istasyon hareketini tamamlayan aday 8 metre koĢarak 7 metre aralıkla konulmuĢ iki sağlık topuna üçer kez olmak üzere toplamda 6 kez elini değdirecek ve sonrasında 3 metre koĢarak parkuru tamamlayacaktır.
KoĢunun bittiği yerde kronometre ile tespit edilecek süre adayın puanının belirlenmesinde kullanılacaktır.
DEğERLENDĠRME SĠSTEMĠ
ZAMAN
PUAN
ZAMAN
PUAN
33 Saniye
100 Puan
47 Saniye
75Puan
34 Saniye
100 puan
48 Saniye
70 Puan
35 Saniye
100 Puan
49 Saniye
65 Puan
36 Saniye
100 Puan
50 Saniye
60 Puan
37 Saniye
100 Puan
51 Saniye
55 Puan (BAġARIZ)
38 Saniye
100 Puan
52 Saniye
50 Puan (BAġARIZ)
39 Saniye
100 Puan
53 Saniye
45 Puan (BAġARIZ)
40 Saniye
100 Puan
54 Saniye
40 Puan (BAġARIZ)
41 Saniye
100 Puan
55 Saniye
35 Puan (BAġARIZ)
42 Saniye
100 Puan
56 Saniye
30 Puan (BAġARIZ)
43 Saniye
95 Puan
57 Saniye
25 Puan (BAġARIZ)
44 Saniye
90 Puan
58 Saniye
20 Puan (BAġARIZ)
45 Saniye
85 Puan
59 Saniye
15 Puan (BAġARIZ)
46 Saniye
80 Puan
60 Saniye
10 Puan (BAġARIZ)
POLĠS KOLEJĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
POLĠS KOLEJĠ TARĠHÇESĠ
Ankara Polis Koleji, lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmak üzere 15.06.1938 tarihinde Atatürk’ün direktifleri ile kurulmuĢ, Anıttepe’deki Polis Enstitüsü binasında faaliyete geçmiĢtir.1979 yılında yabancı dil gereksinimi duyulup hazırlık sınıfı konularak eğitim süresi dört yıla çıkarılmıĢ olup, 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığının orta öğretim kurumlarındaki hazırlık sınıfını kaldırması ile birlikte Polis Koleji Müdürlüğü de hazırlık sınıfını kaldırarak 4 yıllık eğitime geçmiĢtir. Müfredatı geliĢtirilerek Anadolu Lisesi statüsünde ve fen alanında eğitim yapmaya baĢlamıĢtır.
MĠSYONUMUZ
Okulumuzun misyonu; Emniyet TeĢkilâtına orta ve üst kademe amir yetiĢtiren Polis Akademisine veya Emniyet TeĢkilâtının ihtiyaç duyacağı branĢlarda fakülte ve yüksek okullara kaynak sağlamaktır
VĠZYONUMUZ
Okulumuzun vizyonu; Emniyet TeĢkilatına, Atatürk Ġlke ve Ġnkılaplarına bağlı, vatanını ve mesleğini seven, disiplin anlayıĢını küçük yaĢlardan itibaren alıĢkanlık haline getirmiĢ, bir yabancı dili çok iyi derecede bilen, ikinci yabancı dili kendini ifade edebilecek seviyede bilen, sağlıklı bir bünyeye sahip, hayat boyu spor yapma bilincini kazanmıĢ, bilgisayar kullanmayı çok iyi bilen, güzel konuĢan, güzel yazan, iyi ahlak sahibi, çalıĢma disiplinini kazanmıĢ, yeniliklere açık, sürekli olarak kendisini yenileyen, teknolojik geliĢmeleri yakından takip eden ve vizyon sahibi öğrenciler yetiĢtiren bir okul olmaktır.
POLĠS KOLEJĠ’NĠN KURULUġ AMACI ve HEDEFLERĠ
Polis Koleji; lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak parasız yatılı ve resmi üniformalı okullar olarak kurulmuĢtur. Polis Koleji Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri öğretim programını uygulayan bir Ortaöğretim Kurumudur.
Polis Koleji Mezunları; Emniyet TeĢkilatına orta ve üst kademe amir yetiĢtiren Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet TeĢkilatında çalıĢmaya baĢlamaktadırlar.
Polis Koleji öğrencilerinin eğitim faaliyetleri amaç ve ilke bakımından Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmekte olup, öğrencilerin;
 Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına ve Anayasa’nın baĢlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Millî Eğitiminin millî, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliĢtiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima üstün tutmaya çalıĢan, insan haklarına saygılı ve Anayasa’da özellikleri belirlenen Türkiye Cumhuriyeti’ne karĢı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıĢ haline getiren kiĢiler olarak yetiĢtirilmesi,
 Emniyet TeĢkilatı’nın orta ve üst kademe amir ve yöneticilerini yetiĢtirmek amacıyla kurulan Polis Akademisi’nin öğrenci kaynağını oluĢturmak üzere, meslek terbiye ve disiplin anlayıĢına küçük yaĢlardan itibaren alıĢtırılması,
 Beden, zihin, Ģahsiyet, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliĢmiĢ bir kiĢiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düĢünce gücüne, geniĢ bir dünya görüĢüne sahip kiĢiler olarak yetiĢtirilmesi,
 Bilgi, beceri ve yeteneklerini geliĢtirmek, birlikte iĢ görme alıĢkanlığını kazandırmak suretiyle hayata ve polislik mesleğine hazırlamak ve onları kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak Ģekilde millî birlik ve beraberlik içinde Türk Milleti ile polislik mesleğini yapıcı ve seçkin bir ferdi olarak yetiĢtirilmesi temel ilkedir.
POLĠS KOLEJĠ’NĠN FĠZĠKĠ DURUMU
Modern bir çehreye sahip sınıf katlarında; 37 adet derslik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, Self Access laboratuarları, resim ve müzik odaları bulunmaktadır. Yatakhane katlarında öğrencilerin dinlenmeleri için odalar ve en alt katında öğrencilerin de faydalandıkları çamaĢırhane bulunmaktadır. Spor imkanları açısından; yüzme havuzu ve günümüz koĢullarında yeniden düzenlenmiĢ kondisyon salonu bulunmaktadır. Ayrıca Kondisyon Salonu ile bağlantılı olan Havalı Tabanca AtıĢ Poligonu’nda AtıĢ Takımı çalıĢmaktadır. Spor Salonunda basketbol, voleybol, hentbol, bedmington oynanabilmektedir. Bunların yanında bina dıĢında futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortu mevcut olup, halı saha öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrencinin dinlenmesi için hazırlanan salonlarda; kantin, çay ocağı, televizyon ve DVD bulunmaktadır. Öğrenciler boĢ vakitlerinde dinlenme salonlarından faydalanabilecekleri gibi, satranç odası, kütüphane, bilardo, self Access, bilgisayar laboratuarlarını da kullanabilmektedirler. Sağlık hizmetleri olarak BaĢhekimlik bünyesinde iki diĢ hekimi bulunup öğrencinin sağlık problemlerini imkânlar dâhilinde giderirler. Tedavisi kurumda yapılamayacak öğrenciler hastaneye sevk edilirler, tedavi giderleri kurumca karĢılanır.
1. ANKARA POLĠS KOLEJĠ ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
ANKARA POLĠS KOLEJĠ MÜDÜRLÜğÜ
Polis Koleji Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi 131.sok. No:10
06200 YENıMAHALLE/ANKARA
TELEFONLARI VE ıNTERNET ADRESLERı
http://www.poliskoleji.k12.tr
http://www.egm.gov.tr
Telefon : 0 312 397 30 40
: 0 505 318 85 50
Faks : 0 312 397 30 50
Demetevler
ıstikameti
POLıS KOLEJı
MÜDÜRLÜğÜ
Çamlıca
SSK
Mahallesi
Blokları
ıstanbul Yolu
Çiftlik Kavşağı
Ulus
Atatürk Orman Çiftliği
Atatürk
Orman Çiftliği
Hayvanat Bahçesi (Zoo)
Gazi Mahallesi
ıstikameti
 

Yorum ekleMatematik

Ziyaretçilerimiz yazdıkları yorumdan sorumludur.
Her hangi açılacak bir davada IP adresi ve diğer bilgiler paylaşılacaktır.


Gvenlik kodu
Yenile

< nceki   Sonraki >

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik