Giriş Formu

Reklam: 160x600
Google Reklamları

Sponsor

Reklam ver

Buraya Cmle Reklam Verebilirsiniz. reklam@matematikvegeometri.com

Google Reklamlari

YGS LYS Yeni Katsayıları
---

Sample Image
Heryıl yeni birşeyler değişiyor takip etmek zor 2013 yılı için katsayı bilgiler aşağıdaki gibidir. Başarılar dileklerimizle...
 
ORTAÖğRETıM BAşARI NOTLARI
Yüksek öğretime yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, ağırlıklı orta öğretim başarı puanı yerine, adayların orta öğretim başarı puanı esas alınacak. Orta öğretim bitirme başarı notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere orta öğretim başarı puanına dönüştürülecek. Yani en düşük notlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 gelirken (0.12 x 250=30) okul birincisine 60 (0.12 x 500= 60) gelecek.

Böylece en düşük nota sahip olan öğrenci ile en yüksek nota sahip öğrenci arasındaki makas daraltılacak.

----------------------------------------------------------------------------------

1 Nisan 2012 tarihinde mecliste kabul edilen Yeni MEB Sistemine (4+4+4) göre; madde 14′deki değişiklikle “2013 yılından itibaren ek puan uygulaması tamamen kaldırılmıştır.”

Söz konusu düzenleme, bu yılki sınavlarda uygulanmayacak. 2013 yılından sonra uygulanacak.


Katsayı değişikliği nedeniyle gelecek yıl şöyle bir tablo karşımıza çıkacaktır:

KATSAYI UYGULAMALARI VE OÖBP HESAPLANMASI
(2013 YILI ıÇıNDıR)
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı’ndaki (LYS) ağırlıklı puanların her biri, kendi içinde 250–500 arasındaki OÖBP puanlarına dönüştürülecek

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖBP) en büyüğü 500, en küçüğü 250 olacak şekilde hesaplanacak

- Yerleştirme puanları hesaplanırken tüm adayların OÖBP’si 0.12 katsayısı ile çarpılacak. Artık meslek ve öğretmen liselerine verilen ek puan uygulaması olmayacak.

- Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 OÖBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak.


----------------------------------------------------------------------------------

YERLEşTıRME PUANLARI NASIL HESAPLANACAK? (2013 YILI ıÇıNDıR)

1) Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ortaöğretim Başarı Puanı (OÖBP) 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir.

Y-YGS = YGS + (0,12 x OÖBP)

Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,12 x OÖBP)

Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,12 x OÖBP)

Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,12 x OÖBP)

Y-LYS-DıL = LYS-DıL + (0,12 x OÖBP)

LYS, YGS ve OÖBP puanların büyük değeri 500 olduğu için, yerleştirme puanının en büyük değeri:

500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır.

2) Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya önkayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,12 katsayısının yarısı alınacaktır (0,12 yerine 0,06).

Önemli: Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 OÖBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak.

Uyarı: 2010-2011 öğretim yılında liseden mezun olamadığı için kazandığı üniversite bölümüne kayıt yaptıramayan adaylar, durumlarını dilekçe ile ÖSYM’ye bildirdikleri taktirde hiç kazanmamış (yerleştirilmemiş) adaylar gibi işlem göreceklerdir. Yani OÖBP puanları kırılmayacaktır (Kaynak: 2011 ÖSYS Kılavuzu sayfa 3′de 1.5 Madde 3. paragraf).


----------------------------------------------------------------------------------

Sonuç: AOBP kalkmasıyla anadolu liseleri, fen liseleri, düz liseler, meslek liseleri, imam hatip liseleri eşit sayıldı. OÖBP devam ediyor ve Orta Öğretim Başarı Puanı (Diploma) 0.12 ile çarpılarak YGS-LYS puanına ekleniyor.
 
 
ESki yazılar
 
2010 yılında üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemiyle ilgili konular Danıştayın iptaliüzerine tekrar  karara bağladı.

Buna göre;

   Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmesi durdurulan 3, 4. ve 5. maddelerle ilgili önceki kararlar  kaldırılmıştır.

   Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), alan içi tercihlerde 0.15; alan dışında tercihlerde 0.13 ile çarpılacaktır.

   Öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri durumunda AOBP,  0,05 ile çarpılarak ek puanları belirlenecektir.

    Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına, açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanlarıyla yerleştirme yapılacaktır.

    Bir yükseköğrenim programına girebilmede

o        Ön lisans ve açık öğretim programlarını tercih için en az 140 YGS puanı,

o        LYS sınavlarına girebilmek için YGS puan türlerinden en az birinden 180 puan,

o        Lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerekecektir. 

   Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların yerleştirme puanının hesaplanmasında tercih edilecek tüm programlarda için 0.15 alan içi katsayısı kullanılacaktır.


       Danıştay’ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle oluşan hukuki boşluğu gidermek amacıyla, yeni bir karar alınması gereği ortaya çıkmıştır.
 
       Yeni düzenleme yapılırken yargı kararının gerekçeleri irdelenmiş, Anayasamızın 2., 5., 12., 13. ve 42. maddeleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri ile yükseköğretime giriş sınav sistemindeki gelişmeler bir bütün halinde ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
 
        Bu doğrultuda, her ne kadar iki aşamalı yeni sınav sisteminde sınav soruları ve puan türleri yolu ile yönlendirme yapılıyor ise de, Danıştay kararı uyarınca bu yönlendirmenin farklı katsayı uygulaması ile desteklenmesi yoluna gidilmiştir. Katsayı farkı belirlenirken, Danıştay kararında belirtilen “yönlendirme” ve Anayasamızın 13. maddesinde belirtilen “ölçülülük ilkesi” esas alınmıştır. Nitekim Anayasanın 13. maddesinde ortaya konulan “ölçülülük ilkesi” esas olarak bireyin temel haklarını Devlete karşı korumayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede yönlendirme amacıyla getirilen sınırlama, hiçbir zaman bireyin yükseköğretim hakkını ortadan kaldırmamalı; sadece istediği takdirde beklenebilecek makul seviyede bir gayretle bu sınırlamayı aşabilmesine imkân vermelidir. Tersine bir uygulama, hem yönlendirme hem de ölçülülük ilkesinin amaçladığı sınırları aşan, bireyi katlanamayacağı bir sorumluluk altına sokarak, Anayasanın 5. maddesinde güvence altına alınan bireyin maddi ve manevi varlığının gelişmesini engelleyecek bir niteliğe dönüşebilecektir. Bu temel ilke ve yaklaşım, farklı katsayıların belirlenmesinde ölçüt olarak alınmıştır.
        Bu gerekçelerle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

(1) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.7.2009 tarih ve 1266 sayılı Kararının 3., 4. ve 5. maddeleri hakkında Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine ortaya çıkan hukuki boşluğun doldurulması zorunluluğu karşısında, herhangi bir karışıklık olmaması için, söz konusu kararın yürütmesi durdurulan 3., 4. ve 5. maddeleri kaldırılmıştır.
 
(2) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanları ile yerleştirme yapılan programlar ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanları esas alınarak yerleştirme yapılan programlarda, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), adayın kendi alanında bir programı tercih etmesi halinde 0.15; alanı dışında bir programı tercih etmesi halinde ise 0.13 ile çarpılır. Ortaya çıkan sayının sınav sonucuna eklenmesi suretiyle bu aşamadaki yerleştirmeye esas olacak puan belirlenir.
 
(3) Adaylardan öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların, sınavsız kayıt hakkı olanlar dışında, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulunan puan 2. maddeye göre hesaplanan toplam puana ayrıca eklenir.
 
(4) Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına, açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanları esas alınarak yerleştirme yapılır. 
 
(5) Sınavsız geçiş dışındaki ön lisans ve açık öğretim programlarını tercih edebilmek için en az 140 YGS puanı gerekir. YGS puan türlerinden en az birinde 180 puan alan adaylar LYS sınavlarından istediklerine girme hakkını kazanırlar. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerekir. 
 
(6) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu oluşan her puan türünde, Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların yerleştirme puanı hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğrenim Başarı Puanında tercih edeceği bütün programlar için, alan içi katsayı değeri kullanılır.
 

Yorum ekleMatematik

Ziyaretçilerimiz yazdıkları yorumdan sorumludur.
Her hangi açılacak bir davada IP adresi ve diğer bilgiler paylaşılacaktır.


Gvenlik kodu
Yenile

< nceki   Sonraki >

Matematik | Teog Matematik | YGS Matematik | LYS Matematik | ALES Matematik